ETISKE RETNINGSLINJER / OUR ETHICAL GUIDELINESVirkeområde og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Ramoen AS

Disse retningslinjene inngår i Sikkerhetsstyringssystemet (ISM) for selskapet. Enhver ansatt plikter å sette seg inn i og å holde seg oppdatert på innholdet i selskapets ISM system, herunder også etiske retningslinjer.


Konsekvenser ved brudd på etiske retningslinjer

Brudd på etiske retningslinjer behandles som en personalsak og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet til den ansatte.


Trakassering

Informasjon, og hvordan vi behandler saker om trakassering ligger inne vår ISM-system.

I systemet finner man også skjema for rapportering.

Alle nye får informasjonen tilsendt under nyansettelse.


Gaver og andre fordeler

Selskapene er imot alle former for korrupsjon. Med korrupsjon menes det å gi, tilby eller motta en utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. For egen del eller for nærstående personer.

Ansatte skal ikke gi eller motta gaver eller andre fordeler av uforholdsmessig verdi som er egnet til å påvirke den ansattes eller mottakers beslutninger og motiver.


Taushetsplikt

Ansatte har taushetsplikt om opplysninger av sensitiv, fortrolig eller konfidensiell informasjon som gjelder selskapet virksomhet. Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet har opphørt.

All sensitiv informasjon om våre ansatte, blir tatt hånd om i «Personvernerklæring».


Sosiale medier

Ansatte oppfordres til å utvise varsomhet i bruk av sosiale media, og å avstå fra diskriminerende utsagn, personangrep, uanstendighet eller annen oppførsel kan betraktes som uakseptabel.

Informasjonsskriv fra «Fiskebåt» ligger inne i vårt ISM-system, som alle også får tilsendt ved nyansettelse.Ressurser/miljø

Ansatte skal etterleve til enhver tid gjeldede regler for miljøvern og ressurshåndtering. Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet. Det ytre miljø skal påvirkes i minst mulig grad.


Varsling

Arbeidstaker har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften. Dette gjelder også etiske forhold og gjelder både ved brudd på lovverket og/eller interne retningslinjer. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt (arb. miljøloven §2A)------------------ETHICAL GUIDELINES


Scope and responsibility

The ethical guidelines apply to all employees of Ramoen AS

These guidelines are part of the Safety Management System (ISM) for the company. Every employee is obliged to familiarize himself with and keep up to date with the content of the company's ISM system, including ethical guidelines.


Consequences of breach of ethical guidelines

Breaches of ethical guidelines are treated as a personnel matter and may have consequences for the employee's working relationship.


Harassment

Information and how we handle cases of harassment are contained in our ISM system.

In the system you will also find a form for reporting.

All new employees receive the information when they start working for the company.


Gifts and other benefits

The company is against all forms of corruption. Corruption means giving, offering or receiving an undue advantage in connection with one's position, office or assignment for yourself or for close related people.

Employees must not give or receive gifts or other benefits of disproportionate value that are likely to influence the employee's or recipient's decisions and motives.


Confidentiality

Employees have a duty of confidentiality regarding sensitive, intimate, or confidential information relating to the company operations. The duty of confidentiality also applies after the employment relationship has ended.

All sensitive information about our employees is taken care of in the "Privacy Policy".


Social Media

Employees are encouraged to exercise caution when using social media, and to refrain from discriminatory statements, personal attacks, obscenity or other behavior that may be considered unacceptable.

Information letter from "Fiskebåt" is included in our ISM system, which everyone also receives when they start working for the company.


Resources/environment

Employees must comply with the rules for environmental protection, and resource management in force at all times. There must be no environmental crime of any kind. The external environment must be affected as little as possible.

In the production of animal products, animal ethical considerations must be taken care of throughout the value chain.


Notification

Employees have the right and duty to report objectionable conditions in the company. This also applies to ethical matters and applies both to breaches of legislation and/or internal guidelines. Retaliation against an employee who reports is prohibited.

(The Norwegian Working Environment Act§2A)


Ramoen AS.